11:23 h. Lunes, 09 de diciembre de 2019

Tots els partits d'Artà recolzen Na Caragol davant la demanda promoguda pels ultraespanyolistes

El plenari de dimarts passat va aprovar, per unanimitat dels regidors de tots els partits, fer constar el total i absolut suport de l'Ajuntament d'Artà al CEIP de Na Caragol per la seva tasca, continuada durant molts d'anys, en defensa de la cultura i la llengua pròpia, pel seu respecte a altres llengües i cultures, pel seu compromís inequívoc amb l'educació sense discriminacions i al costat dels sectors més necessitats.

artanoticies.opennemas.com  |  28 de marzo de 2013 (18:53 h.)
Más acciones:

Moció de suport al CEIP Na Caragol 
L’equip de govern i el grup municipal I. Verds a l’Ajuntament d’Artà sotmeten a la 
consideració del PLE la següent moció: 
La Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears va donar la possibilitat a les 
famílies que poguessin escollir la llengua en què els seus fills i filles havien de ser atesos 
en la primera escolarització, sense dotar dels recursos suficients als centres escolars per 
poder atendre aquestes peticions. 
Aquesta mesura amaga la intenció real de l’administració autonòmica de fer una passa 
enrera en la normalització lingüística de les Illes Balears i per això intenta atacar els 
fonaments de l’educació, que fins avui han funcionat de forma satisfactòria. Els docents 
són els que saben i coneixen com s’ha d’aplicar l’ensenyament lingüístic per tal d’atendre i 
fer complir l’article 4.1 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que defineix la llengua 
catalana com a llengua pròpia i cooficial de les Illes Balears. A més, l’article 4.3 preveu 
que les institucions de les Illes Balears han de garantir l’ús normal i oficial del català, han 
de prendre les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i han de crear les 
condicions que permetin arribar a la plena igualtat amb la llengua castellana quant als 
drets dels ciutadans de les Illes. 
Des dels seus inicis, el CEIP na Caragol, en el seu projecte lingüístic inicial, revisat i 
aprovat en el 2004, ja planteja que la llengua catalana sigui la vehicular del centre, així 
com la que s’utilitzarà per a l’escolarització. Això es justifica per l’evident situació 
d’inferioritat en què es trobava i es troba aquesta llengua dins el nostre entorn, 
especialment en certs àmbits. Com a llengua feble necessita ser protegida per a poder 
situar-se en condicions de major igualtat possible vers l’altra llengua oficial, el castellà, la 
força de la qual és evident. Avui en dia aquesta situació no s’ha normalitzat, absolutament 
tots els alumnes saben parlar i escriure en castellà, però una gran part d’aquests no ho 
saben fer en català. Per això és necessari que la llengua catalana continuï essent objecte 
de protecció. La llengua d’un poble és una part vital d’allò que el defineix com a tal, de les 
seves arrels i cultura. 
A principi del curs 2012-2013 es va fer efectiva la llibertat d’elecció, donant com a resultat 
que una aclaparadora majoria de les famílies optaven per escollir la llengua catalana o bé 
adherir-se a allò que s’estipulava en els projectes lingüístics dels centres. 
En el cas del CEIP na Caragol, només 4 famílies escolliren la llengua castellana com a 
llengua de primera escolarització. Per donar compliment a la normativa que exigia 

l’atenció en la llengua escollida a tots els alumnes, l’equip directiu de na Caragol va 
dissenyar les estratègies didàctiques i d’organització oportunes per garantir l’atenció dels 
alumnes en llengua castellana. 
A més, aquesta organització interna va tenir, en el seu dia, el vistiplau de la Conselleria 
d’Educació, a través del seu departament d’inspecció amb l’aprovació dels horaris 
generals, així com l’aprovació de la Programació General Anual, document en què s’hi 
detalla tot el funcionament i organització del centre. 
Ara, les mesures que s’han implementat per donar compliment a la petició dels pares i 
mares que havien sol·licitat l’escolarització en llengua castellana, han provocat que una 
família hagi denunciat el centre, segons la informació apareguda al diari “El Mundo” el 
passat dia 12 de març. 
Per tot això, el Ple adopta els següents acords 
ACORDS 
Primer: Fer constar el total i absolut suport de l'Ajuntament d'Artà al CEIP de Na Caragol 
per la seva tasca, continuada durant molts d'anys, en defensa de la cultura i la llengua 
pròpia, pel seu respecte a altres llengües i cultures, pel seu compromís inequívoc amb 
l'educació sense discriminacions i al costat dels sectors més necessitats 
Segon: Rebutjar el tractament que el diari "El Mundo", ha dispensat al seu equip directiu. 
Un tractament injuriós i calumniós que han hagut de suportar uns professionals de 
l'educació per haver fet complir el Projecte Lingüístic de centre, aprovat el seu dia pel 
Claustre i pel Consell Escolar. 
Tercer: Fer arribar aquest acord al CEIP na Caragol, a la Conselleria d’Educació, al Diari 
El Mundo i a la Fundación Nacional Círculo Balear. 
Artà, 21 de març de 2013 

Más noticias en Política

  Torna a plenari l'aprovació dels comptes que permetria pagar als proveïdors

Demà dimarts 30 d'abril, a les 18 hores, hi ha convocada sessió ordinaria del Ple Municipal. Entre els 14 punts de...

  L'Ajuntament encarrega una assessoria per valorar les deficiències del Teatre

Les principals deficiències es troben als aparcaments de la part inferior de la plaça que s'obre davant de l'edifici....

  El Govern reté 1,1 milions destinats a la restauració de Bellpuig

Els consellers insulars i regidors del PSIB-PSOE exigeixen al Govern que lliuri, de manera immediata, els 1,1 milions procedents...