Imprimir

Jaume Alzamora primer president de la Xarxa de municipis pel Ramon Llull.

artanoticies.opennemas.com | 29 de marzo de 2013

Jaume Alzamora amb el Director de l'Institut Ramon Llull

En el transcurs d’una reunió celebrada a la seu de la Fundació Mossèn Alcover de Manacor, dimecres 27 de març va quedar constituida la Xarxa de municipis i entitats de les Illes Balears pel Ramon Llull i el Batle d'Artà, Jaume Alzamora en va ser elegit President.

Aquesta nova entitat neix, inicialment, amb la participació dels següents municipis de les Balears: Manacor, Artà, Sant Llorenç des Cardassar, Esporles,Valldemossa, Sencelles, Capdepera, Santa Margalida, Son Servera, Algaida, Santa Maria del Camí, Puigpunyent, Consell Insular de Formentera, Petra, Ses Salines, Porreres i Alcúdia.
En la mateixa reunió es van escollir els integrants dels òrgans de govern, d'acord amb la següent composició:

President: Jaume Alzamora Riera, batle d'Artà
Vicepresident: Sònia Cardona Ferrer, consellera de Cultura del Consell de Formentera
Secretari: Francesc Miralles Mascaró, batle d'Algaida
Tresorer: Gabriel Ferrà Martorell, batle de Puigpunyent
Les persones reunides van tenir un canvi d'impressions sobre la possibilitat de constituir una associació que tindrà la seu al municipi de Manacor i que tindrà per objecte:

· Intensificar l'estudi, la promoció i la defensa de la llengua catalana, des de els orígens fins avui, de totes les modalitats i els mitjans d'expressió.
· Fomentar la projecció exterior de la llengua catalana i dels àmbits culturals diversos que s'hi expressen.
· Vetllar pel compliment de la legislació sobre la llengua catalana, en col·laboració amb les autoritats, els organismes i les organitzacions públiques o privades que comparteixen totalment o parcialment les finalitats de la Fundació.
· Coadjuvar a l'impuls de les actuacions del consorci de l'Institut Ramon Llull que siguin coincidents amb les finalitats de la Fundació.
· Qualsevol activitat relacionada amb les anteriors o necessària pel seu compliment efectiu.
També es fa constar que hi hagut altres municipis, concretament Es Migjorn Gran i Es Mercadal, que han manifestat la intenció de formar part de l'associació, encara que no han pogut assistir a aquesta reunió.
Fan constar expressament que el motiu que els mou a crear l'associació son les de promoció i defensa de la llengua catalana.
Acorden:

1. Constituir al municipi de Manacor l'associació denominada Xarxa de Municipis i Entitats de les Illes Balears pel Ramon Llull.
2. Aprovar els Estatuts que regiran el funcionament de l'Associació esmentada, els quals s'adjunten, i que queden incorporats íntegrament a la present acta, en un total de 33 artícles.
3. Elevar als plens dels ajuntaments, socis fundadors, la ratificació d'aquest acord amb el quòrum de majoria absoluta, del qual s'haurà d'estendre certificat per adjuntar amb la present acta.
4. Enviar al Registre d'Associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dues còpies dels Estatuts i dues còpies d'aquesta acta signada pels socis fundadors, d'acord s'estableix a l'art. 26 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.
5. Delegar en Antoni Pastor Cabrer, a fi que, en nom dels representants dels fundadors, pugui signar escrits i realitzar les gestions oportunes per al compliment de la inscripció de l'associació al Registre corresponent.
 

Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://artanoticies.opennemas.com/articulo/cultura/jaume-alzamora-primer-president-de-la-xarxa-de-municipis-pel-ramon-llull/20130329093504001051.html

Artà Notícies
© 2019 Artà Notícies

Artà Notícies


     
Desarrollado por Openhost con:      
OpenNeMaS CMS OpenHost S.L. Opennemas CMS